آغاز کلمات با حروف بزرگ انگلیسی

 

 • اولین حرف کلمه اول جمله با حروف بزرگ نوشته می‌شود.

She helped him choose some new clothes.

 

 • ضمیر اول شخص مفرد (I) با حرف بزرگ نوشته می‌شود.

For some reason, I keep thinking it is Friday today.

 

 • اسامی خاص همیشه با حروف بزرگ شروع می‌شود. اسامی خاص مربوط به افراد مشخص، مکان‌ها، اشیا، حیوانات و تشکل‌ها می‌شود. همیشه باید نام اشخاص و اشیا را با حروف بزرگ شروع کرد. قواعد جزیی‌تری در این بخش وجود دارد که به ترتیب به آن‌ها اشاره می‌شود.

We're planning to travel across America this summer.

 

 • وقتی جهات جغرافیایی یعنی کلمات North، South، East و West در کنار یک محل مشخص قرار بگیرند باید با حروف بزرگ شروع شوند. اما وقتی این کلمات را در آدرس دهی کلی استفاده می‌کنیم، نباید آن‌ها را با حروف بزرگ شروع کنیم.

He turned and walked away towards the east.

We are planning a holiday in South Africa.

 

کدام کلمات در زبان انگلیسی با حروف بزرگ شروع می شوند

 

 • نام یک محصول تجاری مشخص با حرف بزرگ شروع می‌گردد.

Do you alwayse wear Lee’s?

 

 • وقایع مشخص با حرف بزرگ آغاز می‌گردد.

The Dot Com Era lasted far shorter than many people expected.

 

 • سرنام‌ها با حروف بزرگ مشخص می‌گردد.

UN (Unitd Nation), NASA (National Aeronautics and Space Administration)

 

 • اسم خداوند یکتا با حرف بزرگ آغاز می‌شود.

Nothing could shake his belief in God.

 

 • ایام هفته، روزهای تعطیل، ماه‌های سال با حرف بزرگ شروع می‌شود. اما فصل‌ها در این قاعده نیستند.

Can you meet me Friday morning?

The theatre opened in March 2001.

The birthday of the Prophet Mohammad is known as Eid-e-Milad-un-Nabi and is a public holiday.

 • نام کشورها، زبان‌ها، ملیت‌ها و قومیت‌ها با حرف بزرگ آغاز می‌گردد.

I didn’t know that Brazil is one of the biggest countries in the world.

He has British nationality.

 

 • وقتی به جای اسم شخص از رابطه خانوادگی او استفاده می‌شود، باید آن را با حرف بزرگ آغاز نمود.

I think Dad needs some time off work.

 • القابی که قبل از اسم می‌آید با حرف بزرگ آغاز می‌گردد.

A portrait of King George VI

 • عناوین آغازین و پایانی نامه‌ها با حرف بزرگ آغاز می‌گردد.

Dear Uncle Smith!

With Best Wishes!

 

 • در یک جمله نقل قول،‌ کلمه اول با حرف بزرگ شروع می‌شود.

"Is Joyce coming over later?" "She didn't say."

 • تمام کلمات موجود در عناوین نوشته‌ها به‌جز حروف اضافه با حرف بزرگ نوشته می‌گردد.

English Capitalization Rules

 

 • اولین کلمه هر خط از شعر یا ترانه با حرف بزرگ آغاز می‌گردد.

 

 

مطالعه بیشتر درباره زبان انگلیسی:

 

چرا شبکه مترجمین ایران؟

شبکه مترجمین ایران دارای گسترده ترین بانک اطلاعاتی مترجمان فارسی زبان در جهان است. داشتن مترجمان در رشته ها، زمینه ها و زبان های گوناگون که در سرتاسر جهان پراکنده هستند ما را قادر به ارائه خدمات متمایز ترجمه کرده است.

عضو اتحادیه صنعت زبان اروپا

عضو اتحادیه صنعت زبان اروپا

دارنده استاندارد ISO 17100

دارنده استاندارد ISO 17100

تنها نماینده رسمی SDL Trados در ایران

نماینده رسمی SDL Trados

عضو اتحادیه جهانی سازی و بومی سازی GALA

عضو اتحادیه GALA